topbella

2011 m. gegužės 26 d., ketvirtadienis

TARMINĖ RAŠYTINĖ TRADICIJA XXI AMŽIAUS PRADŽIOJE


Sveiki ;) 
Taigi - magistro darbas parašytas. Buvo labai įdomu ir smagu skaityti tarmiškus tekstus ir apie juos parašyti darbą. Viliuosi, kad tokių tekstų tik daugės ir tarmės bus puoselėjamos... :)
Štai darbo išvados...

 1. XXI amžiaus elektroninėje terpėje užfiksuota rašytinė tradicija lietuvių kalbos tarmėmis. Vadinasi, tarminė rašytinė veikla funkcionuoja medijose ir tarminė raiška yra konkurentiška raiška kitiems kalbiniams variantams. Taigi, galima teigti, kad lietuvių kalbos tarmės turi tam tikrą rinkos vertę.

Konkrečiam vitališkumo koeficientui nustatyti reikia išsamesnių tyrimų.

2. Apžvelgus tarmines rašytines apraiškas elektroninėje terpėje, išaiškėjo, kad rašytinė tarminė tradicija yra pasirenkama XXI amžiaus medijose ir komunikacijos sklaidai (bendraujama, komentuojama rašant tarminiu rašytiniu kodu), ir informacijos sklaidai (publikuojami publicistiniai, informaciniai ir kt. straipsniai tarminiu rašytiniu kodu), ir meninei saviraiškai (tarminiu rašytiniu kodu kuriami grožiniai tekstai). Taigi antroji darbo hipotezė — „Rašytinė tarminė tradicija XXI amžiuje medijose yra skirta ir komunikacijos sklaidai, ir informacijos sklaidai, ir meninei saviraiškai“ — pasitvirtino.

3. Vienintelė internetinė svetainė, kurioje būtų rašoma ir žemaičių, ir aukštaičių tarmėmis, — tai literatūrinė svetainė „Žalia žolė“, kurioje rasti 494 grožiniai tarminiai tekstai: iš jų poezijos kūrinių — 77 %, prozos — 23 %.

3.1. Apžvelgus „Žalioj žolėj“ tarmišką kūrybą, skiltyje Proza publikuojamus prozos tekstus lietuvių kalbos tarmėmis ir suklasifikavus juos pagal tarmių pagrindines skiriamąsias ypatybes, nustatyta, jog iš visų prozos kūrinių 70 % yra parašyti aukštaičių, o 30 % — žemaičių tarme.

Grožiniuose prozos tekstuose fiksuojamos pagrindinės rytų, pietų, vakarų aukštaičių patarmių tarminės ypatybės. Išanalizavus visus aukštaičių tarme parašytus prozos tekstus, nustatyta, jog svetainėje „Žalia žolė“ vyrauja rytų aukštaičių patarmė — 88,46 %, pietų aukštaičių — 6,41 %, mažiausiai — vakarų aukštaičių — 5,13 %.

Aukštaičių tarme parašytuose grožiniuose tekstuose užfiksuota ir šnektų skiriamųjų ypatybių, t. y. prozos tekstai publikuojami svetainėje „Žalia žolė“ visomis rytų aukštaičių patarmės šnektomis: uteniškių, vilniškių, anykštėnų, kupiškėnų, panevėžiškių ir širvintiškių, taip pat vakarų aukštaičių šnektomis: kauniškių ir šiauliškių. Vadinasi, fiksuojama konkurentiška ir šnektų sklaida svetainėje.

Apžvelgus „Žalioj žolėj“ tarmišką kūrybą, skiltyje Proza publikuojamus prozos tekstus lietuvių kalbos tarmėmis, nustatyta, jog iš visų prozos kūrinių 30 % yra parašyti žemaičių tarme. Išanalizavus visus žemaičių tarme parašytus prozos tekstus, nustatyta, jog svetainėje „Žalia žolė“ vyrauja šiaurės žemaičių patarmė (100 %), pietų ir vakarų žemaičių patarme parašytų tekstų — nerasta. Grožiniuose tekstuose fiksuojamos pagrindinės šiaurės žemaičių patarmės tarminės ypatybės.

3.2. Apžvelgus „Žalioj žolėj“ tarmišką kūrybą, skiltyje Poezija publikuojamus poezijos tekstus lietuvių kalbos tarmėmis ir suklasifikavus juos pagal tarmių pagrindines skiriamąsias ypatybes, nustatyta, jog iš visų poezijos kūrinių 70,68 % yra parašyti aukštaičių tarme, 29,32 % — žemaičių tarme.

Grožiniuose poezijos tekstuose fiksuojamos pagrindinės rytų, pietų, vakarų aukštaičių patarmių tarminės ypatybės. Išanalizavus visus aukštaičių tarme parašytus poezijos tekstus, nustatyta, jog svetainėje „Žalia žolė“ vyrauja rytų aukštaičių patarmė — 87,41 %, vakarų aukštaičių — 9,63 %, pietų aukštaičių — 2,96 %.

Aukštaičių tarme parašytuose grožiniuose tekstuose užfiksuota ir šnektų skiriamųjų ypatybių, t. y. prozos tekstai publikuojami svetainėje „Žalia žolė“ visomis rytų aukštaičių patarmės šnektomis: uteniškių, vilniškių, anykštėnų, kupiškėnų, panevėžiškių (nerasta širvintiškių šnekta parašytų poezijos kūrinių); taip pat vakarų aukštaičių šnektomis: kauniškių ir šiauliškių. Vadinasi, fiksuojama konkurentiška ir šnektų sklaida svetainėje.

Apžvelgus „Žalioj žolėj“ tarmišką kūrybą, skiltyje Poezija publikuojamus poezijos tekstus lietuvių kalbos tarmėmis, nustatyta, jog iš visų poezijos kūrinių 29,32 % yra parašyti žemaičių tarme. Išanalizavus visus žemaičių tarme parašytus poezijos tekstus, nustatyta, jog svetainėje „Žalia žolė“ vyrauja šiaurės žemaičių patarmė (100 %), pietų ir vakarų žemaičių patarmėmis parašytų tekstų — nerasta. Grožiniuose tekstuose fiksuojamos pagrindinės šiaurės žemaičių patarmės tarminės ypatybės.

4. Remiantis gautais tyrimo rezultatais, galima teigti, kad iš lietuvių kalbos tarmių vitališkiausia laikytina aukštaičių tarmė, o iš visų patarmių vitališkiausia — rytų aukštaičių patarmė, kadangi ja daugiausia yra parašytų grožinių tekstų svetainėje „Žalia žolė”. Vadinasi, 3 hipotezė — „svetainėje „Žalia žolė“ yra daugiau žemaičių tarme parašytų grožinių tekstų nei aukštaičių, taigi žemaičių tarmė yra vitališkesnė“ — nepasitvirtino. Griežtai pabrėžti, jog aukštaičių tarmė ir rytų aukštaičių patarmė yra vitališkiausia negalima — tai svaru tik vertinant vienos svetainės „Žalia žolė“ lygmeniu. Tačiau tokie rezultatai gali žymėti tam tikrą tendenciją, jog aukštaičių tarmė yra labai gyvybinga ir toli nuo išnykimo ribos.

5. Tarminis kalbėjimas, tarminės ypatybės grožiniuose tekstuose svetainėje „Žalia žolė“ yra perteikiamos įvairiais tarmių grafolektais. Tarminės rašybos vienuose tekstuose orientyras gali būti žodžių tarimas (rašoma taip, kaip tariama), kituose gali būti laikomasi bendros tarminio rašymo tradicijos, t. y. daroma prielaida, kad žemaitiškai parašytuose tekstuose tarminė rašyba yra paremta nustatytų žemaičių rašybos taisyklių, reglamentuotų kalbininkų A. Girdenio ir J. Pabrėžos, pavyzdžiui, ilgųjų balsių i, ė, e, a, o, u rašymas ī, õ, ē, ā, ō, ū. Būtent toks žemaičių tarmės grafolektas yra fiksuojamas tekstuose, vadinasi, kūrinių autoriai gali būti susipažinę su žemaičių rašybos taisyklėmis. Aukštaičių tarmės atstovai taip pat vienur savo tarminį kalbėjimą perteikia be išskirtinų simbolinių žymių, kitur stengiasi pabrėžti tarmines ypatybes. Užfiksuota, kad aukštaičių tarmės tekstuose ilgųjų balsių žymėjimas yra tapatus A. Girdenio ir J. Pabrėžos pasiūlytam žemaičių tarmės ilgųjų balsių žymėjimui (perteikimui simboliniais ženklais), t. y. y→ī; o→ ō; ė, e→ē; ą, a→ā; ų, ū →ū. Tikėtina, kad autoriai gali būti susipažinę su žemaičių rašybos sistema ir ją bandę pritaikyti rašant aukštaičių tarme grožinius tekstus. Pabrėžtina, kad aukštaičių tarmės atstovai tam tikriems išskirtiniams tarminiams garsams atliepti vartoja rusų raidyno grafemas, pavyzdžiui, э, ы, tačiau tikėtina, kad autoriai vartoja ir fonetinės transkripcijos, kirčiavimo ženklus.

6. Darbe atlikta svetainėje „Žalia žolė“ publikuojamų grožinių tekstų autorių atsakymų į anketos klausimus kokybinė analizė parodė, jog pagrindinės tarminės kūrybinės veiklos priežastys yra siekis identifikuoti save kaip tarmės bendruomenės atstovą bei kultūriniai siekiai išsaugoti tarmes. Svetainės „Žalia žolė“ tarmiškos kūrybos autoriai dažniausiai save tam tikrai tarmei priskiria pagal gyvenamąją vietą, savo ar tėvų gimtąjį kraštą; taip pat dauguma respondentų tiksliai įvardijo savo tarmę, patarmę, šnektą, vadinasi, tokia savo dialekto identifikacija gali būti nulemta sociolingvistinių veiksnių, pavyzdžiui, išsilavinimo. Iš respondentų atsakymų išryškėjo ir tarminio kalbėjimo užrašymo problematika: rašyti tarmiškai jiems yra sudėtinga, kadangi sunku perteikti tam tikrus specifinius tarminius garsus. Tačiau vieni respondentai pabrėžia atsižvelgimą į tarmines ypatybes ir specifinį tarminių garsų perteikimą tam tikrais ortografiniais ženklais, kiti rašo taip, kaip taria šnekamojoje kasdienėje kalboje. Galima teigti, kad rašymas „pagal tarimą“ yra nulemtas tarminių rašybos taisyklių bendro susitarimo stokos. Iš respondentų atsakymų taip pat išaiškėjo, kad rašytinio tarminio kodo pasirinkimą kurti grožinius tekstus gali lemti kalbinė aplinka — socialinės, kultūrinės sąlygos, leidžiančios laisvai kalbėti tarmiškai: jeigu tarmės atstovas turi galimybių būti tarminėje aplinkoje, vadinasi, jam būdinga tam tikra dialekto kompetencija, o gebėjimas kalbėti tarmiškai suponuoja ir tarminę rašytinę kompetenciją.

2010 m. gruodžio 11 d., šeštadienis

Pagyrimas

Ar kada susimąstėt, kiek daug gali reikšti pagyrimas? Kai pagiriat jūs ką nors kitą, ir kai jus pagiria...? Ar mes pagalvojame, kad tai gali iš tikrųjų kartais labai daug ką reikšti.

Labai svarbu karts nuo karto pagirti kitą žmogų, nesvarbu už ką (žinoma, už gerus dalykus :P) - kad ir už kokią nereikšmingą smulkmeną. ir nebūtinai tai turi būti komplimentas už gražią išvaizdą. aišku, moteriai tai yra labai svarbu, bet vyrams taip pat. Tačiau ypatingai svarbūs tampa pagyrimai už kokius nors darbus, pastangas.

Kai žmogus sulaukia pagyrimo kad ir už menkiausią darbelį, jis savyje gali pajusti daugiau pasitikėjimo savimi ir tuo, ką jis daro. Žmogus jaučiasi labiau pakylėtas, o tai be abejo, gali pastūmėti jį ir prie didesnių darbų ;)

Kodėl reikia pagirti kitą žmogų? Aišku, kad ir patys būtume pagirti. Tačiau galima pagirti ir dėl to, kad mums visa tai išeitų į naudą, pavyzdžiui, jeigu vyras labai nenoriai kartais pasivaidena virtuvėje kaip "virėjas" ir nors kartelį išverda tau kavos, būtinai vertėtų jį už tai pagirti ir pasakyti: "Koks tu nuostabus vyras, kad man atnešei kavutės į lovą!!! :)))" Ir ką gi, vyras pasijus pakylėtas ir, manyčiau, dažniau pradėtų nešti kavutę į lovą ;) aišku čia elementariausias pavyzdukas, tačiau pagrindžiantis pagyrimo svarbą ir naudą ne tik kitam žmogui, bet ir sau pačiam. ;)

Taigi buvau pagirta "aukštesnės instancijos" už visai man nepatinkantį dalyką, kurį padariau. Bet už tai kaip paskui skraidžiau ant sparnų :DDD tai tarsi įpūtė manyje naujų vėjų ir didesnio tikėjimo tuo, ką darau ;)

tad nusprendžiau, daugiau girti kitus, nes tai tikrai paveiku ;)

2010 m. gruodžio 2 d., ketvirtadienis

aborigeniškai :)

Šiandien susimąsčiau kikendama, kad studijuojant magistrantūroje tenka susidurti ne tik su Japoniškos mokyklos atstovų teorijomis (kaip sakant "paskaitinėti" japoniškai), bet ir susidurti su aborigenų kalba! :))))  Smagumėlis, net nuotaika pakyla :)))


Aš: ngabanmarneyawoyhwarrgah-ganjginjeng
Jis: Aha
Aš: čia reiškia: 'I cooked the wrong meat for them again
Jis: :D
Aš: čia aborigenų kalba, o ne šiaip kažką suvariau!
Jis: nu aš iš karto supratau tą kalbą :)
Aš: tai šaunu kad tu mane supranti :DDD
Jis: Ir tave ir aborigenų kalbą :DDD
Aš: dangkaa bangaya kurrija - vyras mato vežlys :)
Aš: aborigenų kalboj nėra gramatikos
Jis: nelabai išsilavinę, todėl ir kalba paprastai, nes jai būtų gramatika, tada patys aborigenai savęs nesuprastų :)
Jis: todėl ir vadinami aborigenais :)
Aš :DDDDD

2010 m. lapkričio 27 d., šeštadienis

...tipo... "74 km/h"...


Susidūriau su vienu tokiu dalyku. Ir labai neteisingu dalyku!

1. Vakar - šaunus draugo gimtadienis, daug torto, šampano...skanios "sriubos" (punšo)... :))) tačiau nusprendžiau, jog vairuosiu. taigi vėlai naktį vežiau namo savo vyrą tokį "gan juokingą" :D

Seniai buvau bevažiavus, tai neskubėjau važiuoti, ir pvz, ten kur galima 80 km/h važiavau apie 70 km/h ir pan. mačiau kokias tris mentų mašinas...
Kaip sakant "darbuojasi" vyrai... :) ir...

Važiuoju ir ištisai stebiu spidometrą, kad neviršyčiau 60 km/h, ten kur 50. Ir visąlaik važiavau maždaug apie 55-59 km/h. Na, čia kaip ir normalu tiek viršyti, nesikabina mentai dėl tiek. bet vat..važiuoju ir kitoj kelio pusėj važiuoja mentai. prasilenkiant aš žiuriu, kad jie primažino greitį, ir iškart galvoju - mane sustabdys dabar. Ir ką - mentukai ėmė ir per dvigubą ištisinę apsisuko ir įsijungė mirgalkes. Ir aš taip kažkaip nei šiaip nei taip, nesupratau, kas daros: čia stabdo ar ką.. :DDDD net Kęsto paklausiau, ar jie čia mane stabdo :DDD jis aišku, kol sureagavo :))) sustojau. Kai priėjau, iš to strioko, nežinojau, ką daryt, gerai kad Kęstas dar buvo ir vis sakė, ką daryt: pasiimk dokumentus, atidaryk, langą, išjunk variklį :)))) kol atidariau užšalusį langą...:)) daviau mentui savo dokumentus, o jis man kiša atgal tą kortelę, sako čia ne teisės :))))) ojomajo :D daviau aš jam asmens tapatybės kortelę :DDD nu, pagaliau suradau teises, ir tada jie sako; ateik, Giedre, pas mus....greitį viršijai.

2. Nu jo, galvoju, viršijau, ką darysi. Bus dabar man! :(  Atsisėdau aš pas juos į mašiną (pirmąkart sėdėjau mentų mašinoj), išlemenau tik "labas vakaras" kitam mentui...o jie tokie išsišiepę, linksmi... apžiūrėjau, ką turi mašinoj - betvarkė kažkokia (kaip sakant, mėgėja patikrint tvarką :D) :))) skudurai, bambaliai giros... :)) galvoju, ką man dabar su jais čia šnekėt, o aš tik šypsaus... :) ir pagaliau, ateina Kęstukas - toks visas juokingas :) galvoju, jis man padės ;) na, jis taip ramiai, sako vyrai, gal su manim kalbėkit, aš mašinos savininkas, nors ir išgėręs, o mano žmona todėl vairuoja. Mentas: gerai, kad tu pats nevairavai! O tai kaip žmona, pavardės juk skirtingos! nu,sakom, nepasikeitė pavardės...:) Kęstas tada klausia, ką ji (aš)padarė, ir tada mentas parodė pistoletą jam...Kęstas - wow! :D Ir tada jis sako, vyrai, galima pavažiuot "iki bankomato dokumentus susitvarkyt" ?

3. Mentai manęs tik tepaklausė, ar buvau bausta kadanors, ir vėl tik išlemenau, kad neeeee..... :)))) nu ir sako, gerai, Giedre, gali eit :))) žodžiu, tau nėr čia ką veikt su mumis, Kęstas pašnekės, pavažiuosim prie bankomato "dokumentėlius susitvarkyt"....:))) Aš prieš išlipant dar išdrįsau paklaust kiek viršijau...sako jie man, Giedre, turbūt lenktynes mėgsti...74 km/h! Bauda gali būti 200-300 Lt. Nu jo....galvoju, ką čia jie paisto! Juk aš nežliba, mačiau, kiek važiavau...jei būtų pasakę, kad važiavau kokius 64 km/h, nu tada gal ir būčiau patikėjus, kad gal tiek ir nepastėbėjus viršijau, nu bet ne 74...!!!!!!! Aš tokiu greičiu net nevažiavau ten, kur galima 80 km/h...nu galvoju, čia kvepia kažkuom negeru....bet ką jau padarysi....

4. Važiuoju paskui mentus. kitoj kelio pusėj - bankomatas. Na ir mentai vėl per dvigubą ištisinę apsisuko ir įvažiavo į aikštelę. Nu blyn galvoju, nejaugi jie mane nori "pagaut", kad tipo aš paskui juos varysiu ir kirsiu dvigubą ištisinę! Nu jau ne! Aš juos pergudrausiu! :))))) tai važiavau toli, kol galėjau teisėtai apsisukti! Na ką, Kęstas "susitvarkė dokumentus" ... Ir jie liko patenkinti. Net sėkmės palinkėjo.

5. Aš sėdėjau ir drebėjau. Tada visą likusią naktį diskutavom, kas kaip kodėl.
Pirma, aš tikrai važiavau apie 55-60 km/h. Jei nepastebėjau, gal galėjau teviršyti vieną kitą km virš 60... Bet taip nebuvo. Nes ir Kęstas jau būtų sakęs, primažink greitį. Bet tikrai neskubėjau. Antra, Kęstas sako, jog jie jam rodė pamatuotą greitį su pistoletu - jie važiuodami su pistoletu manęs "nušaut" negalėjo... važiuodami matuoja tik su kokiu kompu, o su šautuvu - stovėdami... nors gal ir galėjo jau db..bet abejoju, kad jie (rajono mentai) turės šustrus "šautuvus"...Vadinas, jie tikrai kažką kitą "nušovė" ir paskui man sako, kad tipo aš važiavau tokiu greičiu. Trečia, Kęstas buvo nemažai išgėręs ir jei būtume abu pradėję kaip reikiant ginčytis, mentai laisvai būtų galėję pasakyt Kęstui pūst ir sakyt, kad tipo jis vairavo, tada būtume turėję dar didesnių problemų. Todėl, Kęstas nebuvo linkęs su jais "diskutuot", o aš išvis kažką užginčyt, nes jie vis tiek būtų buvę teisūs... Ketvirta, jei aš būčiau tikrai tiek viršijus, mentai turbūt būtų pasakę Kęstui, ką tu juokauji.....? O jie nesikabino...kai tiek daug būna viršyta, manau, jie nesileidžia į kalbas....

Išvada. Mentai neteisingai baudžia, apgaudinėja ne tik valstybę, bet ir pačius vairuotojus. tai labai neteisinga. Bet, matyt, jau normalu.

2010 m. spalio 31 d., sekmadienis

Citatos pie vienatvę...

Vienatvė - kaip geras draugas, nors ir išsiskiri, žinai, kad bet kada vėl pas tave sugrįš...


Vienatvė skaudina tave ne ką daugiau, negu tavo antroji pusė...

Vienatvė varo į depresiją, bet tą gali padaryti ir tavo gyvenimo meilė...

Vienatvei visada su tavimi bus gera, ji niekada tau nepasakys, kad su
tavimi ji negali būti savimi...

Vienatvė tavimi nemanipuliuos ir nesinaudos tavo gerumu...

Vienatvei nesvarbūs pinigai...

Vienatvė supranta, kad tau sunku, ji bet kada pasitrauks iš tavo gyvenimo, kai ateis laikas...

Kai išsiskiri su vienatve - tave apima ne liūdesys, o džiaugsmas...

Su vienatve gali džiaugtis mažais gyvenimo malonumais ne ką mažiau, nei su antrąja puse...

Jei matai krentančią žvaigždę, tai yra mažytė šventė tau ir ji netaps blogesnė jei busi viena (vienas)...

Vienatvė ištikima, tau nereikia bijoti, kad ji tavęs nebemylės...
 
mintys© Diseñado por: Compartidisimo